Mistrz kominiarski

Zmiany dla mistrzów kominiarskich i właścicieli budynków – Wprowadzenie e-protokołów i zwiększona kontrola

Wprowadzane zmiany w zakresie usług kominiarskich dotyczących przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych przyniosą istotne konsekwencje zarówno dla mistrzów kominiarskich, jak i dla właścicieli budynków. Pomimo trwającego pilotażu, przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) zapewniają, że wszystko jest gotowe i zmiany wejdą w życie 1 sierpnia tego roku.

Główne zmiany dotyczą zwiększenia zakresu obowiązków mistrzów kominiarskich, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania danych od właścicieli lub zarządców budynków. Będzie przeprowadzana bardziej szczegółowa weryfikacja przestrzegania corocznych przeglądów, zwłaszcza w budynkach jednorodzinnych, przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i inne uprawnione instytucje.

Problem niedotrzymywania obowiązku corocznych przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych dotyczy głównie budynków jednorodzinnych. Niestety, bardzo niewielki odsetek właścicieli tych budynków pamięta o tym obowiązku, co prowadzi do wielu incydentów, takich jak pożary i zatrucia tlenkiem węgla. Szacuje się, że średnio tylko 20-30% budynków w poszczególnych miejscowościach przestrzega tego obowiązku, co oznacza, że 70-80% właścicieli budynków jednorodzinnych nie wykonuje tych kontroli. Natomiast w przypadku budynków wielorodzinnych, spółdzielni, zasobów miejskich, wspólnot oraz budynków użyteczności publicznej lub firmowych/usługowych, właściciele lub zarządcy przeważnie pamiętają i przeprowadzają wymagane przeglądy.

Kolejną dużą zmianą jest wprowadzenie e-protokołów, które dotyczy zarówno mistrzów kominiarskich, jak i właścicieli lub zarządców budynków. Dotychczas mistrz kominiarski przekazywał protokół w formie papierowej, ale od 1 sierpnia będzie obowiązywał wyłącznie e-protokół. Aby kontynuować świadczenie usług w zakresie kontroli przewodów kominowych, mistrzowie kominiarscy muszą zostać zweryfikowani i uzyskać dostęp do konta, z którego będą mogli generować e-protokoły. Wnioski o wpis do wykazu osób uprawnionych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) zostaną zweryfikowane przez GUNB, a po pozytywnej weryfikacji mistrzowie kominiarscy otrzymają odpowiednie uprawnienia.

CEEB to Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która zawiera informacje dotyczące różnych aspektów, takich jak spis źródeł ciepła w budynkach, pomoc publiczna przy termomodernizacji i wymianie kotłów, informacje o przeprowadzanych kontrolach przewodów kominowych oraz wiele innych danych, których pełna lista jest dostępna w rejestrze.

Nowe e-protokoły wydawane przez mistrzów kominiarskich będą zawierały informacje dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz szczegółowe dane dotyczące budynku i używanych źródeł ciepła. Informacje takie jak rok budowy, funkcja budynku, liczba kondygnacji, powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie podłogi lub stropodachu, rodzaj paliwa, moc kotła itp., będą wpisywane do e-protokołów.

W przypadku braku dokładnej wiedzy właścicieli lub zarządców na temat budynku lub źródła ciepła, e-protokół nie będzie mógł zostać zakończony. Wszystkie wymagane pozycje muszą zostać uzupełnione przez mistrza kominiarskiego. Brak e-protokołu może skutkować brakiem potwierdzenia wykonania obowiązkowej kontroli, co wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla właściciela lub zarządcy, włącznie z odpowiedzialnością za zagrożenie życia i zdrowia oraz problemami z ubezpieczycielem w przypadku straty mienia.

Przeglądy kominiarskie i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku. Jednak w przypadku dużych budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² lub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m², przeglądy powinny być przeprowadzane co najmniej dwa razy w roku. Czyszczenie przewodów wentylacyjnych powinno odbywać się co najmniej raz w roku, przewodów spalinowych co najmniej raz na 6 miesięcy, a przewodów dymowych co najmniej raz na 3 miesiące.

Po wprowadzeniu zmian, będzie można mieć pewność, że osoby uprawnione do wykonania e-protokołów posiadają niezbędne kwalifikacje, ponieważ zostaną zweryfikowane przez GUNB. Każdy mistrz kominiarski, przed wydaniem e-protokołu, będzie musiał spełnić odpowiednie wymogi i otrzymać dostęp do wykonywania tych czynności. Właściciele i zarządcy budynków będą mogli oczekiwać, że mistrzowie kominiarscy po wykonaniu e-protokołu przekażą go za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji. W przypadku potrzeby, mistrz kominiarski może wygenerować i wydrukować protokół dla potwierdzenia.

Zmiany, jeśli zostaną wprowadzone zgodnie z prawem od 1 sierpnia 2023 roku, będą wymagać współpracy i zaangażowania zarówno mistrzów kominiarskich, jak i właścicieli lub zarządców budynków. Obowiązek przeprowadzania corocznych przeglądów spoczywa wyłącznie na właścicielach lub zarządcach, a mistrzowie kominiarscy pełnią rolę doradców, przestrzegając obowiązujących przepisów i dbając o bezpieczeństwo klientów.

Umów się dziś z Twoim Kominiarzem z Piły – zadzwoń 570 195 286

Źródło: https://eska.pl/slaskie/od-1-sierpnia-istotne-zmiany-w-pracy-kominiarzy-audio-aa-zsgV-22nn-geTY.html

Pozostałe artykuły